Campos, Leonardo, Fernando Araujo, Raynne Freitas, and Chrystyane Abreu. 2018. “Perceptual Analysis of Heterogeneous Stakeholders on the Impact of the Rio 2016 Games in the Territory of Lagoa Rodrigo De Freitas”. Brazilian Journal of Operations & Production Management 15 (4), 576-87. https://doi.org/https://doi.org/10.14488/BJOPM.2018.v15.n4.a11.