Campos, L., Araujo, F., Freitas, R., & Abreu, C. (2018). Perceptual analysis of heterogeneous stakeholders on the impact of the Rio 2016 games in the territory of Lagoa Rodrigo de Freitas. Brazilian Journal of Operations & Production Management, 15(4), 576-587. https://doi.org/https://doi.org/10.14488/BJOPM.2018.v15.n4.a11