(1)
Campos, L.; Araujo, F.; Freitas, R.; Abreu, C. Perceptual Analysis of Heterogeneous Stakeholders on the Impact of the Rio 2016 Games in the Territory of Lagoa Rodrigo De Freitas. Brazilian Journal of Operations & Production Management 2018, 15, 576-587.