[1]
Campos, L., Araujo, F., Freitas, R. and Abreu, C. 2018. Perceptual analysis of heterogeneous stakeholders on the impact of the Rio 2016 games in the territory of Lagoa Rodrigo de Freitas. Brazilian Journal of Operations & Production Management. 15, 4 (Nov. 2018), 576-587. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.14488/BJOPM.2018.v15.n4.a11.